مراکز منابع مهاجران ICMPD (MRC)

MRC چه می‌کند؟ ICMPD با همکاری کشورهای شریک خود مراکز منابع مهاجران را در افغانستان، بنگلادش، عراق، سریلانکا و تاجیکستان راه‌اندازی و مدیریت می‌کند تا به افرادی که در صدد مهاجرت هستند، کمک کند تصمیمات آگاهانه بگیرند. آنها مهاجران در حال خروج، در صدد خروج و مهاجران بالقوه را با اطلاعاتی در مورد طیف وسیع چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به مهاجرت آگاه می‌سازند. آنها چگونه کار می‌کنند؟ تیمی از مشاوران به صورت حضوری، تلفنی و از طریق پلتفرم‌های آنلاین مشاوره‌ می‌دهند و آگاهی از مزایای مهاجرت قانونی و امن و همچنین خطرات و پیامدهای مهاجرت غیرقانونی را افزایش ‌می‌دهند. MRCها در پایتخت‌ها و شهرهای مهم کشورهای در مسیر جاده ابریشم واقع شده‌اند: ‌بنگلادش، عراق، و پاکستان، تاجیکستان و همچنین مرکز مجازی حمایت و

راهنمایی افغان‌ها آنها چه خدماتی ارائه می‌دهند؟ مراکر منابع مهاجران تلاش می کنند تا موارد زیر را فراهم کنند: اطلاعات شفاف و قابل فهم برای مهاجران در حال خروج، در صدد خروج و مهاجران بالقوه در مورد امکان مهاجرت اصولی، امن و قانونی و همینطور قوانین و مقررات، شامل اطلاعات مربوط به قبل از خروج. راهنمایی قبل از خروج (در صورت امکان) و اطلاعات مربوط به شرایط کار و زندگی در خارج از کشور، حقوق و وظایف، دسترسی به مکانیسم‌های حمایتی و اطلاعات مربوط به فرآیندهای بازگشت و معرفی به مراکز پشتیبانی از پیوستن مجدد به محض بازگشت افزایش آگاهی از جوامع مهاجران و محلی در مورد مخاطرات، تهدیدات و عواقب مهاجرت غیرقانونی. اطلاعات مربوط به فرآیندهای بازگشت و معرفی به مرکز پشتیبانی از پیوستن مجدد به محض بازگشت اطلاعات مربوط به نقل مکان و برنامه‌های کمک بشردوستانه برای افغان‌ها آموزش آیا در حال حاضردر وطن خود در افغانستان، بنگلادش، عراق، ایران، پاکستان یا تاجیکستان هستید وقصد دارید در خارج از کشور کار کنید؟ آیا می‌خواهید بدانید MCRهای ما چگونه کمک می‌کنند؟ لطفاً وبسایت‌های مربوطه را ببینید، که شامل ماژول‌های آموزشی آنلاین برای مهاجران و کارگران مهاجر از افغانستان، بنگلادش، عراق، پاکستان و تاجیکستان می‌شود. تماس بگیرید افغانستان https://www.facebook.com/mrcafghanistan/ پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 9898 959 79 93+ [email protected] بنگلادش https://www.facebook.com/bangladeshmrc/ پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 8801730666936+ / 8801713086330+ [email protected] عراق https://www.facebook.com/iq.mrc پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 2128 689 782 964+ [email protected] پاکستان https://www.facebook.com/PAKMRC پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 0116671 300 92+ [email protected] تاجیکستان https://www.facebook.com/mrc.dushanbe پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 11 23127 37 992+ [email protected] در وبسایت جاده های ابریشم ICMPD اطلاعات بیشتری کسب کنید: https://www.budapestprocess.org/migration-in-the-silk-routes/migrant-resource-centre

. .

راهنمایی افغان‌ها آنها چه خدماتی ارائه می‌دهند؟ مراکر منابع مهاجران تلاش می کنند تا موارد زیر را فراهم کنند: اطلاعات شفاف و قابل فهم برای مهاجران در حال خروج، در صدد خروج و مهاجران بالقوه در مورد امکان مهاجرت اصولی، امن و قانونی و همینطور قوانین و مقررات، شامل اطلاعات مربوط به قبل از خروج. راهنمایی قبل از خروج (در صورت امکان) و اطلاعات مربوط به شرایط کار و زندگی در خارج از کشور، حقوق و وظایف، دسترسی به مکانیسم‌های حمایتی و اطلاعات مربوط به فرآیندهای بازگشت و معرفی به مراکز پشتیبانی از پیوستن مجدد به محض بازگشت افزایش آگاهی از جوامع مهاجران و محلی در مورد مخاطرات، تهدیدات و عواقب مهاجرت غیرقانونی. اطلاعات مربوط به فرآیندهای بازگشت و معرفی به مرکز پشتیبانی از پیوستن مجدد به محض بازگشت اطلاعات مربوط به نقل مکان و برنامه‌های کمک بشردوستانه برای افغان‌ها آموزش آیا در حال حاضردر وطن خود در افغانستان، بنگلادش، عراق، ایران، پاکستان یا تاجیکستان هستید وقصد دارید در خارج از کشور کار کنید؟ آیا می‌خواهید بدانید MCRهای ما چگونه کمک می‌کنند؟ لطفاً وبسایت‌های مربوطه را ببینید، که شامل ماژول‌های آموزشی آنلاین برای مهاجران و کارگران مهاجر از افغانستان، بنگلادش، عراق، پاکستان و تاجیکستان می‌شود. تماس بگیرید افغانستان https://www.facebook.com/mrcafghanistan/ پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 9898 959 79 93+ [email protected] بنگلادش https://www.facebook.com/bangladeshmrc/ پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 8801730666936+ / 8801713086330+ [email protected] عراق https://www.facebook.com/iq.mrc پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 2128 689 782 964+ [email protected] پاکستان https://www.facebook.com/PAKMRC پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 0116671 300 92+ [email protected] تاجیکستان https://www.facebook.com/mrc.dushanbe پیامرسان فیسبوک و واتساپ/تلگرام/وایبر: 11 23127 37 992+ [email protected] در وبسایت جاده های ابریشم ICMPD اطلاعات بیشتری کسب کنید: https://www.budapestprocess.org/migration-in-the-silk-routes/migrant-resource-centre

. .

Share
Share
Tweet

Project implemented by