د ویب سېف پلېټ فورم په لویدیځ بالکان کې مهاجرینو ته وقف شوی دی

یو آنلاین پلېټ فورم د دې لپاره افتتاح شو ترڅومهاجرینو ته چې د لویدیځ بالکان له لارې سفر کوي او یا استوګنه کوي، معلومات ورکړي! .

“په افغانستان، عراق او لویدیځ بالکان (IKAM) کې د پناه غوښتنې، قانوني او غیر منظم مهاجرت په اړه د معلوماتومقایسه کول او د ظرفیت لوړوالي” پروژه د ویب سېف په پلېټ فورم کې د ۲۰۲۲ کال د اپریل په میاشت کې خپره شوې. دغه پلیټ فورم یوه ویب پاڼه لري، او یوه شبکه (ویب) او د هوشمند مبایلونو( iOS او Android ) لپاره یو اپلیکیشن لري، چې موخه یې د هغو مهاجرینو لپاره چې د لویدیځ بالکان سیمې ته سفر کوي او یا اوسیږي، د معلوماتو یوه اعتباري سرچینه واوسي. ویب سېف په سیمه کې د بیړنيو اړیکو، د شته مرستو او د پناه غوښتنې د پروسو په اړه معلومات چمتو کوي، او دا به په ربعوار ډول تازه کیږي. دا پلیټ فارم په ۸ ژبو کې شتون لري، په شمول د پښتو، عربي، بنګالي، فارسي/دري، فرانسوي، کردي، اردو او انګلیسي. . . ویب سېف د مهاجرت د پالیسۍ د پراختیا نړیوال مرکز (ICMPD) په واسطه، د لویدیځ بالکان هیوادونو څخه د مهاجرت مدیریت برخه اخیستونکو په همکارۍ را مینڅ ته شوی او د اروپایي اتحادیې (AMIF) سرمایې او اتریش هیواد لخوا تمویل شوی.

. .

“په افغانستان، عراق او لویدیځ بالکان (IKAM) کې د پناه غوښتنې، قانوني او غیر منظم مهاجرت په اړه د معلوماتومقایسه کول او د ظرفیت لوړوالي” پروژه د ویب سېف په پلېټ فورم کې د ۲۰۲۲ کال د اپریل په میاشت کې خپره شوې. دغه پلیټ فورم یوه ویب پاڼه لري، او یوه شبکه (ویب) او د هوشمند مبایلونو( iOS او Android ) لپاره یو اپلیکیشن لري، چې موخه یې د هغو مهاجرینو لپاره چې د لویدیځ بالکان سیمې ته سفر کوي او یا اوسیږي، د معلوماتو یوه اعتباري سرچینه واوسي. ویب سېف په سیمه کې د بیړنيو اړیکو، د شته مرستو او د پناه غوښتنې د پروسو په اړه معلومات چمتو کوي، او دا به په ربعوار ډول تازه کیږي. دا پلیټ فارم په ۸ ژبو کې شتون لري، په شمول د پښتو، عربي، بنګالي، فارسي/دري، فرانسوي، کردي، اردو او انګلیسي. . . ویب سېف د مهاجرت د پالیسۍ د پراختیا نړیوال مرکز (ICMPD) په واسطه، د لویدیځ بالکان هیوادونو څخه د مهاجرت مدیریت برخه اخیستونکو په همکارۍ را مینڅ ته شوی او د اروپایي اتحادیې (AMIF) سرمایې او اتریش هیواد لخوا تمویل شوی.

. .

Share
Share
Tweet

Project implemented by