مرستې ته اړتیا لرم

خواړه

د ریاست واک / سازمانپته تلیفون په کمپونو کې حضورد کار ساحه
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb
سور صلیبBulevar Janka Tomaševića 6+382 202 418 19هوخواړه، جامې او ملاتړ

غیر غذایي

د ریاست واک / سازمانپته تلیفون په کمپونو کې حضور
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb
سور صلیبBulevar Janka Tomaševića 6+382 202 418 19هو

روغتیا

د ریاست واک / سازمانپته تلیفون
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb
سور صلیبBulevar Janka Tomaševića 6+382 202 418 19

ایا تاسو یو ماشوم یاست چې یوازې سفر کوئ، د خپګان یا ویره احساس کوئ؟

د ریاست واک / سازمانپته تلیفون په کمپونو کې حضورد کار ساحه
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb
سور صلیبBulevar Janka Tomaševića 6+382 202 418 19وړیا حقوقي مرستې
مدني اتحاد زده کونکي ulica ۲۱ A، پوډګوریکا+382 205 136 87هووړیا حقوقي مرستې

بې سرپرسته کوچنیان

د ریاست واک / سازمانپته تلیفون په کمپونو کې حضورد کار ساحه
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb
سور صلیبBulevar Janka Tomaševića 6+382 202 418 19وړیا حقوقي مرستې
مدني اتحاد زده کونکي ulica ۲۱ A، پوډګوریکا+382 205 136 87هووړیا حقوقي مرستې

فزیکي زیان مننې

د ریاست واک / سازمانپته
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb

ذهني زیان مننې

د ریاست واک / سازمانپته
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb

ټولنیز خدمتونه

د ریاست واک / سازمانپته
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb

ترانسپورت

د ریاست واک / سازمانپته
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb

استوګنځی

د ریاست واک / سازمانپته
د استقبال مرکز بوجد Božaj bb
د استقبال مرکز SPUŽSpuž bb