مرستې ته اړتیا لرم

خواړه

مهاجرین کولی شي د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسي، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) ته راجع کړي.

غیر غذایي

مهاجرین کولی شي د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسي، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) ته راجع کړي.

روغتیا

مهاجرین کولی شي د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسي، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) یا نږدې طبي مرکز ته راجع کړي. طبي خدمتونه به تاسو ته د استوګنې په پناه ځایونو کې چمتو شي. په بیړني حالت کې، تاسو کولی شئ د ۱۹۴ تلیفون شمیره امبولانس ته زنګ ووهئ.

فزیکي زیان مننې

مهاجرین کولی شي د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسي، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) یا نږدې طبي مرکز ته راجع کړي. طبي خدمتونه به تاسو ته د استوګنې او پناه غوښتنې مرکزونو کې وړاندې شي. په بیړني حالت کې، تاسو کولی شئ د ۱۹۴ تلیفون شمیره امبولانس ته زنګ ووهئ.

ذهني زیان مننې

مهاجرین کولی شي د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسي، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) یا نږدې طبي مرکز ته راجع کړي. طبي خدمتونه به تاسو ته د استوګنې او پناه غوښتنې مرکزونو کې وړاندې شي. په بیړني حالت کې، تاسو کولی شئ د ۱۹۴ تلیفون شمیره امبولانس ته زنګ ووهئ.

ټولنیز خدمتونه

مهاجرین کولی شي د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسي، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) یا د ټولنیز کار نږدې مرکز ته راجع کړي.

ایا تاسو یو ماشوم یاست چې یوازې سفر کوئ، د خپګان یا ویرې احساس کوئ؟

تاسو کولی شئ د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو نږدې مرکز سره اړیکه ونیسئ، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیسارۍ (KIRS) ته، یا د ټولنیز کار نږدې مرکز ته راجع کړي. د ټولنیز کار لپاره د مرکز استازی به تاسو ته یو سرپرست وټاکي، چې تاسو ته به دوام ورکړي.

استوګنځی

تاسو کولی شئ د سربیا جمهوریت د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو له نږدې مرکز سره اړیکه ونیسئ، چې تاسو به د سربیا جمهوریت د کډوالو او مهاجرت کمیساري (KIRS) ته راجع کړي. که تاسو کوچنی یاست، تاسو کولی شئ د ټولنیز کار لپاره نږدې مرکز سره اړیکه ونیسئ.