من می‌خواهم درخواست پناهندگی بدهم

فرآیند پناهندگی با اظهار قصد پناهندگی آغاز می‌شود، که مستلزم به اشتراک گذاشتن داده های شخصی شما با مقامات مربوطه در داخل کشور است. در این مرحله اولیه، در صورت نیاز مقامات ملی اطلاعات مربوطه در مورد کمکهای اقامتی/غذایی/لباسی یا حمایت پزشکی را ارائه خواهند کرد. مهلت ارسال درخواست پناهندگی در فرم سند/گواهی، که متقاضی در مرحله اولیه دریافت می کند، درج خواهد شد. ادائه درخواست پناهندگی باید در بازه زمانی تعیین شده انجام شود و در طول فرآیند، مصاحبه ای توسط مقام مربوطه ترتیب داده میشود. اطلاعاتی که در مدت مصاحبه می تواند به اشتراک گذاشته میشود میتواند برای تصمیم گیری نهایی در مدت فرآیند تعیین کننده باشد. در صورت هر گونه شک و تردید/یا ابهام لطفاً درخواست کمک حقوقی رایگان کنید.

لطفاً اگر می‌خواهید برای پناهندگی درخواست دهید با مقامات زیر تماس بگیرید:

مقام ایالتی/سازمانآدرسایمیلتلفنحضور در کمپ
پلیس مرزی BIHدر هر نقطه گذرگاه مرزی
فو سارایووBraće Mulića 36, Sarajevo[email protected]994 772 33 387+TRC Blažuj, TRC Ušivak
فو بانیا لوکاIvana F. Jukića 7/II, Banja Luka[email protected]926 213 51 387+
فو موستارKneza Višeslava BB, Mostar[email protected]118 319 36 387+TRC سالاکوواتس
فو توزلاMaršala Tita 36, Tuzla[email protected]+387 35 362 491
فو زنیتساMehmedalije Tarabara 15، زنیتسا[email protected]410 460 32 387+
فو برچکوCiglana 8, برچکو[email protected]+387 49 232 160
فو دوبویNikole Pašića 5, دوبوی[email protected]498 236 53 387+
فو ایستانو سارایووTrg ilidžanske brigade 2B, Istočna Ilidža[email protected]891 224 57 387+
فو بیهاچUlica V korpusa 14, بیهاچ[email protected]891 224 57 387+TRC لیپا
فو تراونیکAleja konzula 5, تراونیک[email protected]+387 30 540 117
فو تربینیهStepe Stepanovića bb, Trebinje[email protected]051 245 59 387+
فو بیه لیناFilipa Višnjića 211، بیه لینا[email protected]032 203 55 387+
فو لیونوMatice Hrvatske 1, لیونو[email protected]032 203 55 387+
فو گراژدهZaima Imamovića 5، گراژده[email protected]018 220 38 387+
فو لیوبوشکیIV Brigade HVO Stjepana Radića 8، لیوبوشکی[email protected]084 831 39 387+
فو اوراشیIII ulica 20، اوراشی[email protected]527 714 31 387+
TRC UŠIVAKUšivak bb, Hadžićiمرکز پذیرش
TRC BLAŽUJBlažuj bb, Blažujمرکز پذیرش
TRC LIPALipa bb, Bihaćمرکز پذیرش

درخواست پناهندگی - من به وکیل نیاز دارم

سازمانآدرستلفنحضور در کمپزمینه شغلی
UNHCR (تماس / وایبر / واتساپ)Safeta Hadžića 66a035 102 61 387+
UNHCR (تماس / وایبر / واتساپ)Safeta Hadžića 66a034 102 61 387+
دفتر مرکزی واشا پراوا (NGO)Safeta Hadžića 66a105 789 33 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان
واشا پراوا، سارایووSafeta Hadžića 66a105 789 33 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان
واشا پراواو، بانیا لوکاKralja Petra I Karađorđevića 99a920 232 51 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان
واشا پراوا، موستارHasana Zahirovića Lace bb580 558 36 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان
واشا پراوا، بیهاچMaršala Tita bb729 952 37 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان
واشا پراوا، پرییدورBranislava Nušića 3290 241 52 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان
واشا پراوا، توزلاRudarska 63210 210 35 387+در دسترسکمک حقوقی رایگان