من می‌خواهم به صفحه اصلی AVRR بروم

AVRR – کمک به بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد، برنامه‌ای است که حمایت اداری، لجستیکی و مالی، از جمله کمک به استقرار مجدد، را برای مهاجرانی که که قادر به ماندن در کشور میزبان/ترانزیت نیستند و تصمیم به بازگشت به کشور مبدأ خودشان را دارند، ارائه می کند. (واژه نامه ی IOM در مورد مهاجرت)

مقام ایالتی/سازمانلینک مستقیم به برنامه WB AVRR
مقر فرماندهی IOMhttps://avrr-wb.com/