من به کمک نیاز دارم

غذا

به محض ورود به آلبانی، لطفاً در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
کاریتاس

غیرغذایی

به محض ورود به آلبانی، لطفاً در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
کاریتاس

سلامت

به محض ورود به آلبانی، لطفاً در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمانتلفن
UNHCR
کاریتاس
اتاق اورژانس127

آیا کودکی هستید که به تنهایی سفر می‌کنید، یا دائما در هراسید؟

به محض ورود به آلبانی، لطفاً در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
کاریتاس
نجات کودکان

آسیب‌پذیری ذهنی

به محض ورود به آلبانی، لطفاً در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمانحضور در کمپ
UNHCRبله
کاریتاسبله

حمل‌و‌نقل

به محض ورود به آلبانی، لطفاً در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
کاریتاس

اسکان

پس از شروع رویه پناهندگی، ممکن است طبق ارزیابی انجام شده توسط مقامات، برای گروه آسیب‌پذیر محل اقامت جداگانه فراهم شود.

مقام ایالتی/سازمان
مرکز پناهندگی تیرانا
مرکز پذیرش جیروکاستر