من می‌خواهم به صفحه اصلی AVRR بروم

همه مهاجران ساکن در آلبانی، در صورتی که راهی برای حمایت از بازگشت خود را نداشته باشند، واجد شرایط حمایت از خروج داوطلبانه به کشورهای مبدا خود هستند. اگر شما یک پناهجوی سابق، یک مهاجر سرگردان در آلبانی، یک مهاجر در وضعیت غیرعادی، یک پناهجوی رد شده، یک مهاجر آسیب پذیر یا موارد مشابه هستید، لطفاً برای ورود به روند بازگشت داوطلبانه کمکی به نزدیکترین پست پلیس مرزی مراجعه کنید. مشاوره به زبان مادری شما خواهد بود و در همه مراحل برنامه ریزی و آماده سازی برای بازگشت شما و در طول سفر از شما پشتیبانی لجستیکی و مالی خواهد شد. مهاجرانی که واجد شرایط خروج داوطلبانه از آلبانی هستند، می توانند برای تامین نیازهای اولیه پس از خروج از آلبانی واجد شرایط دریافت کمک هزینه بازگشت باشند. علاوه بر حمایت بازگشت توصیف شده، مهاجران می توانند برای یک بار استقرار مجدد در کشور مبدا واجد شرایط دریافت حمایت باشند. پس از تماس با شما و ورود به رویه بازگشت داوطلبانه، تمامی اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت.