شاخص‌های قاچاق یا تجارت انسان

گر احساس ترس می کنید، یا احساس میکنید مورد سوء استفاده قرار گرفته اید، لطفاً با شماره تلفن 00355 (0)4 116-111 تماس بگیرید، به [email protected] ایمیل بزنید یا برای کمک به وبسایت https://alo116.al/ مراجعه کنید. از خود محافظت کنید و قربانی قاچاق انسان نشوید! قاچاق انسان یکی از جدی ترین جنایات ضد انسان است. در قاچاق انسان، شخص بیشتر همانند یک شی نگریسته میشود تا یک انسان. قاچاق مردم جنایت علیه دولت است و و توسط قاچاقچیان انجام می شود. با این حال، فرد قاچاق شده قربانی نیست. علاوه بر این، شخص قاچاق شده به راحتی می تواند در دام افتاده و قربانی قاچاق شود. در زیر به برخی از شاخص هایی که می توانند به طور کامل یا جزئی ظاهر شوند اشاره شده است. در صورتی که بتوانید چندین شاخص را با هم تشخیص دهید درخواست کمک کنید.

شاخصقاچاققاچاق/تجارت انسان
یک فرد آزادی رفت و آمد داردبلهخیر
یک فرد آزادی انتخاب داردبلهخیر
شخص دیگری پاسپورت/کارت شناسایی شما را نگه داشته استخیربله
یک فرد باید از مرزهای بین المللی عبور کندبلهخیر
داوطلبانه (شخص به صورت داوطلبانه قاچاق می شود)بلهخیر
شخص احساس میکرد خودش را استثمار کرده است.خیربله