من می‌خواهم درخواست پناهندگی بدهم

فرآیند پناهجویی با اعلام قصد شما برای پناهندگی شروع می‌شود و به این معنی است که اطلاعات شما در اختیار مسئولان آن کشور قرار دارد. در این مرحله ابتدایی، در صورت نیاز مقامات ملی اطلاعات مربوطه در مورد کمک‌های اقامتی/غذایی/لباسی یا حمایت پزشکی را ارائه خواهند کرد. مهلت ارسال درخواست پناهندگی در فرم سند/گواهی، که متقاضی در مرحله اولیه دریافت می کند، درج خواهد شد. ارائه درخواست پناهندگی باید در بازه زمانی تعیین شده انجام شود و در طول فرآیند، باید یک مصاحبه توسط مقام مربوطه ترتیب داده شود. اطلاعاتی که در مدت مصاحبه می تواند به اشتراک گذاشته میشود می‌تواند برای تصمیم گیری نهایی در مدت فرآیند تعیین کننده باشد. در صورت هر گونه شک و تردید/یا ابهام درخواست کمک حقوقی رایگان کنید. لینکUNHCR https://help.unhcr.org/albania/asylum/

درخواست پناهندگی - با مقامات تماس بگیرید

مقام ایالتی/سازمانآدرس
پلیس مرزیدر هر نقطه گذرگاه مرزی یا هر ایستگاه پلیس