من به کمک نیاز دارم

غذا

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفنحضور در کمپزمینه شغلی
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb
صلیب سرخBulevar Janka Tomaševića 619 418 202 382+بلهغذا، لباس و حمایت

غیرغذایی

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفنحضور در کمپ
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb
صلیب سرخBulevar Janka Tomaševića 619 418 202 382+بله

سلامت

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفن
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb
صلیب سرخBulevar Janka Tomaševića 619 418 202 382+

آیا کودکی هستید که به تنهایی سفر می‌کنید، احساس غم،‌یا ترس می‌کنید؟

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفنحضور در کمپزمینه شغلی
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb
صلیب سرخBulevar Janka Tomaševića 619 418 202 382+کمک حقوقی رایگان
CIVIC ALLIANCE Studentska ulica 21A, پودگوریتسا+382 205 136 87بلهکمک حقوقی رایگان

افراد صغیر بدون همراه

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفنحضور در کمپزمینه شغلی
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb
صلیب سرخBulevar Janka Tomaševića 619 418 202 382+کمک حقوقی رایگان
CIVIC ALLIANCE Studentska ulica 21A, پودگوریتسا+382 205 136 87بلهکمک حقوقی رایگان

آسیب‌پدیری‌های فیزیکی

مقام ایالتی/سازمانآدرس
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb

آسیب‌پذیری ذهنی

مقام ایالتی/سازمانآدرس
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb

خدمات اجتماعی

مقام ایالتی/سازمانآدرس
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb

حمل‌و‌نقل

مقام ایالتی/سازمانآدرس
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb

اسکان

مقام ایالتی/سازمانآدرس
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb