من می‌خواهم درخواست پناهندگی بدهم

شما می‌توانید در هر نقطه گذرگاه مرزی (پلیس مرزی) یا در کمپ‌های پذیرش Bozaj (آدرس: Bozaj bb) و Spuz (آدرس: Spuz bb) درخواست پناهندگی خود را ارائه نمایید.

درخواست پناهندگی - نیاز به وکیل دارم

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفنحضور در کمپزمینه شغلی
مکرز پراوانیJovana Tomasevica 31/6 پودگوریتسا+382 202 309 13کمک حقوقی رایگان
CIVIC ALLIANCEStudentska ulica 21A, پودگوریتسا+382 205 136 87بلهکمک حقوقی رایگان

فرآیند پناهندگی با اظهار قصد پناهندگی آغاز می‌شود، که مستلزم به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی شما با مقامات مربوطه در داخل کشور است. در این مرحله اولیه، در صورت نیاز مقامات ملی اطلاعات مربوطه در مورد کمکهای اقامتی/غذایی/لباسی یا حمایت پزشکی را ارائه خواهند کرد. مهلت ارسال درخواست پناهندگی در فرم سند/گواهی، که متقاضی در مرحله اولیه دریافت می کند، درج خواهد شد. ادائه درخواست پناهندگی باید در بازه زمانی تعیین شده انجام شود و در طول فرآیند، مصاحبه ای توسط مقام مربوطه ترتیب داده میشود. اطلاعاتی که در مدت مصاحبه می تواند به اشتراک گذاشته میشود میتواند برای تصمیم گیری نهایی در مدت فرآیند تعیین کننده باشد. در صورت هر گونه شک و تردید/یا ابهام لطفاً درخواست کمک حقوقی رایگان کنید.