شاخص‌های قاچاق یا تجارت انسان

قاچاق انسان/خط تلقن SOS : 116666 116666 از خودت محافظت کن و قربانی نشو! قاچاق انسان یکی از جدی ترین جنایات ضد انسان است. در قاچاق انسان، شخص بیشتر همانند یک شی نگریسته میشود تا یک انسان. قاچاق مردم جنایت علیه دولت است و فرد قاچاق شده قربانی نیست. در ضمن، شخص قاچاق شده به راحتی می تواند در دام افتاده و قربانی قاچاق شود. در زیر به برخی از شاخص هایی که می توانند به طور کامل یا جزئی ظاهر شوند اشاره شده است. در صورتی که بتوانید چندین شاخص را با هم تشخیص دهید درخواست کمک کنید.

شاخصقاچاققاچاق/تجارت انسان
یک فرد آزادی رفت و آمد داردبلهخیر
یک فرد آزادی انتخاب داردبلهخیر
شخص دیگری پاسپورت/کارت شناسایی شما را به زور نگه داشته استخیربله
یک فرد باید از مرزهای بین المللی عبور کندبلهخیر
داوطلبانه (شخص به صورت داوطلبانه قاچاق می شود)بلهخیر
یک شخص احساس میکند خودش را استثمار کرده است.خیربله