من به یک وکیل نیاز دارم

پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا دفتر پلیس مراجعه کنید. اگر توسط مقامات به عنوان قربانی احتمالی یا شناسایی شده برای قاچاق انسان شناسایی شده باشید، می توانید کمک حقوقی رایگان دریافت کنید.

مقام ایالتی/سازمانزمینه شغلی
UNHCRتماس با پناهجویان
MYLAکمک حقوقی رایگان
LEGISتماس با پناهجویان