من می‌خواهم درخواست پناهندگی بدهم

فرایند پناهندگی با اظهار قصد پناهندگی آغاز می شود، که مستلزم به اشتراک گذاشتن داده های شخصی شما با مقامات مربوطه در داخل کشور است. در این مرحله اولیه، در صورت نیاز مقامات ملی اطلاعات مربوط به کمک های اقامتی/غذایی/لباسی یا حمایت پزشکی را ارایه خواهند کرد. مهلت ارائه درخواست پناهندگی در سند/فرم تاییدیه/ گواهی، که متقاضی در مرحله اولیه دریافت می کند، اعلام خواهد شد. رویه به رسمیت شناختن حق پناهندگی از لحظه ارائه درخواست برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی توسط متقاضی شروع می شود. یک تبعه خارجی می تواند برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی از پلیس در گذرگاه مرزی، نزدیکترین ایستگاه پلیس، مرکز پذیرش اتباع خارجی یا بخش پناهندگی درخواست کند. پس از ارائه درخواست، مصاحبه اولیه انجام میشود و سپس مصاحبه در خصوص درخواست ارسالی توسط ارگان مربوطه صورت میگیرد. اطلاعاتی که در مدت مصاحبه می تواند به اشتراک گذاشته میشود میتواند برای تصمیم گیری نهایی در مدت فرآیند تعیین کننده باشد. در صورت هر گونه شک و تردیدی، لطفاً درخواست کمک قانونی کنید.

مقام ایالتی/سازمانآدرس
پلیس مرزیدر هر گذرگاه مرزی
افسران پلیسلطفا به نزدیکترین ایستگاه پلیس مراجعه کنید یا با شماره 192 تماس بگیرید

National Institutions