من می‌خواهم به صفحه اصلی AVRR بروم

همه مهاجرانی که در مقدونیه شمالی زندگی می کنند، زمانی که آنها توانایی مالی لازم برای کمک به بازگشت خود را ندارند، از حق حمایت خروج داوطلبانه برخوردار میشوند. اگر شما یک پناهجوی سابق، یک مهاجر گیر افتاده در مقدونیه شمالی، یک مهاجر در یک وضعیت پر مخاطره، یک پناهجوی رد شده، قربانی احتمالی یا شناسایی شده مهاجر آسیب پذیر برای قاچاق انسان، یا موارد مشابه هستید، لطفا با IOM مقدونیه شمالی (تماس ارائه شده) تماس بگیرید یا از www.avrr-wb.com بازدید کنید. مشاوره به زبان مادری شما خواهد بود و در همه مراحل برنامه ریزی و آماده سازی برای بازگشت شما و در طول سفر از شما پشتیبانی لجستیکی و مالی خواهد شد. مهاجران واجد شرایط خروج داوطلبانه مقدونیه شمالی با حمایت IOM، ممکن است پس از ترک مقدونیه شمالی واجد شرایط دریافت کمک هزینه بازگشت برای تامین نیازهای اولیه خود باشند. علاوه بر حمایت های بازگشت توصیف شده، ممکن است مهاجران واجد شرایط حمایت برای استقرار مجدد در کشور مبدا خود باشند. تمامی اطلاعات پس از تماس با کارکنان IOM در اختیار شما قرار خواهد گرفت. قربانیان احتمالی یا شناسایی شده برای قاچاق انسان نیز می توانند حمایت دریافت کنند. AVRR – کمک به بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد، برنامه‌ای است که حمایت اداری، لجستیکی و مالی، از جمله کمک به استقرار مجدد، را برای مهاجرانی که که قادر به ماندن در کشور میزبان/ترانزیت نیستند و تصمیم به بازگشت به کشور مبدأ خودشان را دارند، ارائه می کند. (واژه نامه ی IOM در مورد مهاجرت)

مقام ایالتی/سازمانلینک مستقیم به برنامه WB AVRR
IOMhttps://avrr-wb.com/