من به یک وکیل نیاز دارم

شما می‌توانید با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) معرفی می کند، تماس بگیرید.

مقام ایالتی / سازمان ایمیلتلفنزمینه شغلی
مرکز حقوق بشر بلگراد (مرکز BG)[email protected]+381 11 3085-328کمک حقوقی رایگان
مرکز بشردوستانه برای استقرار مجدد و بردباری(HCIT)[email protected] 617-72-55 65 381+
52-70-52 657 381+
528-132 21 381+
کمک حقوقی رایگان
مرکز حفاظت پناهندگی (APC-CZA)[email protected] +381 11 323-30-70
+381 11 407-94-65
+381 63 704-70-80
+381 69 267-05-03
+381 63 704-70-90
کمک حقوقی رایگان