من به کمک نیاز دارم

غذا

مهاجران می‌توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) معرفی می کند، تماس بگیرند.

غیرغذایی

مهاجران می‌توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) معرفی می کند، تماس بگیرند.

سلامت

مهاجران می‌توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS)، یا یا نزدیکترین مرکز پزشکی معرفی می کند، تماس بگیرند. در مراکز پذیرش پناهندگی به شما خدمات پزشکی ارائه خواهد شد. در مواقع ضروری، شما می توانید با شماره تلفن 194 با آمبولانس تماس بگیرید.

آسیب‌پدیری‌های فیزیکی

مهاجران می‌توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS)، یا یا نزدیکترین مرکز پزشکی معرفی می کند، تماس بگیرند. در مراکز پذیرش پناهندگی به شما خدمات پزشکی ارائه خواهد شد. در مواقع ضروری، شما می توانید با شماره تلفن 194 با آمبولانس تماس بگیرید.

آسیب‌پذیری ذهنی

مهاجران می توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS)، یا یا نزدیکترین مرکز پزشکی معرفی می کند، تماس بگیرند. در مراکز پذیرش پناهندگی به شما خدمات پزشکی ارائه خواهد شد. در مواقع ضروری، شما می توانید با شماره تلفن 194 با آمبولانس تماس بگیرید.

خدمات اجتماعی

مهاجران می‌توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS)، یا نزدیکترین مرکز مددکاری اجتماعی معرفی می کند، تماس بگیرند.

آیا کودکی هستید که به تنهایی سفر می‌کنید، احساس غم،‌یا ترس می‌کنید؟

شما می‌توانند با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) یا نزدیکترین مرکز مددکاری اجتماعی معرفی می‌کند، تماس بگیرند. نماینده ای از مرکز مددکاری اجتماعی برای شما سرپرست تعیین می کند، که به مراقبت از شما ادامه خواهد داد.

اسکان

شما می‌توانید با وزارت کشور جمهوری صربستان یا نزدیکترین ایستگاه پلیس، که شما را به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) معرفی می کند، تماس بگیرید. اگر شما فرد خردسالی هستید، میتوانید با نزدیکترین مرکز مددکاری اجتماعی تماس بگیرید.