شاخص‌های قاچاق یا تجارت انسان

قاچاق انسان عبارت است از استخدام، حمل و نقل، انتقال، جابجاکردن، فروش، خرید، واسطه گری در فروش، فروش یا مخفی کردن شخص دیگری، استفاده از زور یا تهدید، گمراه کردن یا گمراه نگه داشتن یک فرد، سوء استفاده از قدرت، اعتماد، وابستگی، شرایط دشوار دیگری، از طریق خودداری از اسناد شخصی یا دادن یا دریافت پول یا سایر منافع، به منظور سوء استفاده از کار او، کار اجباری، ارتکاب جرایم جنایی، تن فروشی یا نوع دیگری از سوء استفاده جنسی، گدایی، استفاده برای مقاصد پورنوگرافی، تاسیس بره داری یا روابط مشابه، مصادره اندامها یا سایر اعضای بدن، یا برای بکارگیری در درگیری مسلحانه. استخدام، حمل و نقل، انتقال، جابجاکردن، فروش، خرید، واسطه گری در فروش، مخفی کردن یا بازداشت یک فرد خردسال به منظور سوء استفاده، حتی در صورت عدم استفاده از زور یا تهدید، جرم کیفری قاچاق انسان محسوب میشود.[1]قاچاق انسان هم در مورد زن و مرد صدق می کند. قاچاق مهاجران یک جنایت علیه دولت است. فرد قاجاق شده قربانی نیست و بر اساس قوانین جمهوری صربستان مشمول مقررات مجازات نمی شود. یک فرد قاچاق شده می تواند به یک قربانی قاچاق انسان تبدیل شود. در زیر شاخص‌هایی آمده است که می‌توانید بر اساس آنها تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان را بفهمید. اگر می‌توانید چندین شاخص را با هم شناسایی کنید، یا اگر فکر می‌کنید قربانی یا قربانی احتمالی قاچاق انسان هستید، می‌توانید با نزدیکترین ایستگاه پلیس تماس بگیرید، که شما را برای احراز هویت به کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) ارجاع می‌دهد.


[1] رویه های عملیاتی استاندارد برای درمان قربانیان قاچاق انسان، دفتر هماهنگی فعالیت‌های مبارزه با قاچاق انسان، اداره پلیس، وزارت کشور جمهوری صربستان LINK
شاخصقاچاققاچاق/تجارت انسان
یک فرد آزادی رفت و آمد داردبلهخیر
یک فرد آزادی انتخاب داردبلهخیر
شخص دیگری پاسپورت / کارت شناسایی شما را نگه داشته استخیربله
فرد از مرزهای بین المللی عبور می کندبلهخیر
فرد به صورت داوطلبانه مشارکت می کندبلهخیر
فرد احساس میکند مورد استفاده قرار گفته استخیربله