من می‌خواهم درخواست پناهندگی بدهم

مقام ایالتی/سازمانآدرس
پلیس مرزیدر هر گذرگاه مرزی یا در هر ایستگاه پلیس

درخواست پناهندگی

برای تمام توضیحات در مورد رویه پناهندگی، به پلتفرم کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) www.asylum.rs مراجعه کنید. در مدت کنترل مرزی هنگام ورود به جمهوری صربستان یا در قلمرو جمهوری صربستان، ممکن است یک تبعه خارجی به صورت شفاهی یا کتبی قبل از افسر پلیس ذیصلاح از سوی وزارت کشور (MoI) قصد خود از درخواست پناهندگی را بیان کند. به طور استثنایی، یک تبعه خارجی ممکن است قصد خود از درخواست پناهندگی را در مرکز پناهندگی، ددر یک مرکز دیگر که برای اسکان پناهجویان و همچنین در پناهگاه اتباع خارجی تعیین شده است، بیان کند. یک تبعه خارجی که تمایل خود را برای درخواست پناهندگی اظهار کرده است، بلافاصله پس از ابراز قصد پناهندگی ثبت نام می شود و به یک مرکز پناهندگی یا سایر مراکز تعیین شده برای اسکان پناهجویان ارجاع داده شود که آنها باید ظرف 72 ساعت پس از صدور تأییدیه ثبت نام گزارش کنند. یک افسر پلیس مجاز برای ثبت نام یک تبعه خارجی، عکس و اثر انگشت می گیرد. اثر انگشت نباید از فرد خردسالی گرفته شود که با اطمینان یا بدون شک بتوان سن او را زیر 14 سال تشخیص داد. تبعه خارجی که دارای پاسپورت، کارت شناسایی (شناسنامه) یا مدرک شناسایی دیگر، اجازه اقامت، ویزا، گواهی تولد، کارت سفر یا سایر مدارک مرتبط با رویه پناهندگی هستند، موظفند که آنها را در هنگام ثبت نام را ارائه دهند. افسر پلیس مجاز وزارت کشور (MUP) باید تأییدیه ثبت‌نام تبعه خارجی را صادر کند که قصد ارائه درخواست پناهندگی را ابراز کرده است (از این پس: تأییدیه ثبت‌نام). در زمان پذیرش یک تبعه خارجی که تأییدیه ثبت‌نام او در یک مرکز پناهندگی یا سایر مکان‌های در نظر گرفته شده برای اسکان پناهجویان صادر شده است، کمیساریای پناهندگان و مهاجرت (KIRS) پذیرش را در تأییدیه ثبت‌نام تأیید می کند.[1]


[1]قانون پناهندگی و حفاظت موقت، “روزنامه رسمی RS”، شماره. 24/2018) LINK